Information

Kontaktinformationer
Arrangør: Fredericia Triathlon Team
Stævneleder: Carsten Andersen, tlf. 22300223, email: caandtri@gmail.com
Teknisk Delegeret: Jaakko Mattila FI

Contact informations
Organiser: Fredericia Triathlon Team
Event manager: Carsten Andersen, tel. 22300223, email: caandtri@gmail.com
Technical Delegate: Jaakko Mattila FI

Stævneområde
Stævnepladsen er placeret på Øster Voldgade, 7000 Fredericia

Venue area
The venue is located on Øster Voldgade, 7000 Fredericia

Overnatning i Fredericia

 • Hotel Fredericia ligger ca. 5 km. fra stævnepladsen tæt på banegården, i stille område som nabo til Fredericia Idrætscenter hvor der er svømmehal. Link: https://hotelfredericia.dk
 • Kryb I Ly kro ligger ca. 13 km. fra stævnecentrum. Hotellet ligger i roligt område tæt på motorvej. Link: https://www.krybily.dk/
 • Hotel Postgaarden er beliggende inde i centrum ved Gammel Havn ca. 2 km. fra stævnecentrum. Link: https://www.postgaarden.dk
 • Hotels in Fredericia
 • Hotel Fredericia is located approx. 5 km. from the venue area close to the railway station, in a quiet area as a neighbor to Fredericia Sports Center where there is a swimming pool. Link: https://hotelfredericia.dk
 • Kryb I Ly Kro is located approx. 13 km. from the venue area. The hotel is in a quiet area close to the motorway. Link: https://www.krybily.dk/
 • Hotel Postgaarden is in the city center by Gammel Havn approx. 2 km. from the venue area. Link: https://www.postgaarden.dk

Parkering
Der er mulighed for at parkere tæt på stævnepladsen.

 • Parkering 1 ligger nede på stranden ved stævneområdet.
 • Parkering 2 har adressen Øster voldgade 3, 7000 fredericia
 • Parkering 3 ligger på adressen Dronningensgade 97. Denne parkeringsplads ligger lige ved siden af cykelruten, det kan derfor tage lidt ekstra tid at komme ind og ud fra parkeringspladsen.

Parking
It is possible to park close to the venue area.

 • Parking 1 is located down on the beach by the venue area.
 • Parking 2 has the address Øster voldgade 3, 7000 fredericia
 • Parking 3 is at the address Dronningensgade 97. This car park is right next to the cycle route, so it may take a little extra time to get in and out of the car park.

Startnummer og registrering
Udlevering af startnumre vil foregå på stævnepladsen. Kig på din respektive stævneside, hvornår du kan afhente dit startnummer. I din kuverten med startnummeret vil du modtage dit startnummer og klistermærker til cyklen. Du får udleveret din kuvert med startnummer ved at oplyse dit navn og det race du deltager i. Atleterne får skrevet startnumre på overarm og underben og behøver IKKE at bære startnummer under racet. Det er vigtigt at startnummeret gemmes, da det skal forevises for at få udleveret sin cykel fra skiftezonen.

Bib numbers and registration
Distribution of bib numbers will take place at the meeting place. Look on your respective event page for when you can pick up your bib number. In your envelope with the start number, you will receive your start number and stickers for the bike. You will be given your start number envelope by stating your name and the race you are participating in. The athletes will have start numbers written on their upper arm and lower leg and do NOT need to wear a bib number during the race. It is important that the bib number is saved, as it must be shown in order to get your bike delivered from the changeover zone.

Information
Informationen kan findes i samme telt, som du afhenter dit startnummer. Vi vil rigtig gerne hjælpe dig med dine eventuelle spørgsmål.

Information
The information can be found in the same place as the registration. We would really like to help you with any questions you may have.

Sikkerhed
Der vil ikke være nogen ekstra tiltag i form af sikkerhedspersonale omkring skiftezonen. Atleter hæfter selv for deres cykler. Skiftezonen er afgrænset ved hjælp af cykelhegn og cykler må kun fjernes fra skiftezonen, hvis der fremvises startnummer. Der vil være frivillige til stede som holder øje med skiftezonen, hele dagen.

Security
There will be no additional measures in the form of security personnel around the transition zone. Athletes themselves are responsible for their bicycles. The transition zone is delimited by bicycle fences and bicycles may only be removed from the transition zone if the start number is presented. There will be volunteers present who will keep an eye on the transition zone throughout the day.

Førstehjælp
Der vil være mulighed for førstehjælp i stævneområdet af medicinsk personale i løbet af dagen.
Nærmeste hospital er Vejle eller Kolding sygehuse
Nødnummer: Lægevagten 7011 0707 eller ved alvorlig tilskadekomst 112.

First aid
There will be the possibility of first aid in the venue area by medical staff during the day.
The nearest hospital is Vejle or Kolding hospitals
Emergency number: Medical emergency 7011 0707 or in case of serious injury 112

Konkurrenceregler
Stævnet følger Triatlon Danmarks konkurrenceregler.

Competition rules
The event follows Triathlon Denmark’s competition rules.

Timing-chips
Ved check-in får alle atleter udleveret en timing chip. Denne skal bæres på anklen og afleveres direkte i mål. Atleten hæfter selv for sin chip og der opkræves et gebyr ved manglende aflevering.

Timing chips
At check-in, all athletes are given a timing chip. This must be worn on the ankle and returned directly at the finish line. The athlete himself is responsible for his chip and a fee is charged if it is not returned.

Resultater og live tracker
Ikke klar endnu.

Results and live tracking
Not ready yet.

Akkreditering
Alle danske ungdomstrænere modtager et skilt i starten af sæsonen, som giver dem adgang til skiftezonen. Uden disse skilte er det ikke muligt at få adgang til skiftezonen. Deltagere i børnetriatlon må tage en enkelt forælder med i skiftezonen, ellers er der kun adgang for atleter.

Accreditation
All Danish youth coaches receive a accreditation card at the start of the season, which gives them access to the transition zone. Without accreditation card, it is not possible to gain access to the transition zone. Participants in children’s triathlons must take a single parent with them to the transition zone, otherwise only athletes are allowed.